به نام خدا

مدرسه راهنمایی گلشن مجری طرح داناب/ واقع در استان خوزستان /شهرستان شوش دانیال/متطقه هفت تپه 

با مدیریت خانم شمس ومعاونت خانم مکوندی 

با حضور 100نفر دانش آموز مجری طرح داناب 

ناجبان آب متشکل از 6 نفر خانمها: جوادی / حیاری/چنانی/ مکوندی/پیکار/ یعقوب وند

 

                                                                       با تشکر مدیریت طرح داناب


ط